stowarzyszenie

W człowieku wszystko powinno być piękne;
i twarz, i ubranie, i dusza, i myśli.

– A.Czechow

Regulamin STA

Stosunki współpracy wykładowców, wykładowczyń/zarządu STA i studentów/studentek regulują najwyższe standardy etyczno-moralne, które dzięki Konstantemu Stanisławskiemu pozostają fundamentem pracy teatru. Studio Aktorskie STA jest wspólnym dobrem całej Społeczności. To miejsce, w którym proces szeroko rozumianego kształcenia w dziedzinie sztuk teatralnych opiera się na najlepszych elementach tradycji oraz innowacyjnym podejściu. Jest przestrzenią wolności artystycznej, twórczego nauczania oraz swobody ekspresji.

W związku z tym regulamin STA otrzymuje następujące brzmienie:

1. Wspólnotę STA w równym stopniu tworzą organizatorzy/członkowie zarządu, wykładowcy, wykładowczynie, studenci, studentki i pracownicy techniczni/administracyjni.

2. Uczestników wspólnoty obowiązuje zasada bezwzględnego wzajemnego szacunku na poziomie kontaktów międzyludzkich, ale również w traktowaniu mienia, zasad i umów oraz wizerunku STA. Złamanie zasady może w konsekwencji prowadzić do usunięcia ze wspólnoty o czym decyduje Prezes Stowarzyszenia STA na wniosek członków wspólnoty.

3. Studio Aktorskie STA jest studiem artystycznym o szczególnym charakterze. Akceptowane jest w nim twórcze i innowacyjne podejście do procesu szeroko rozumianego kształcenia w dziedzinie sztuk teatralnych. Stosowana metodologia nauczania może niejednokrotnie wiązać się z różnymi formami kontaktu fizycznego. Jest on dopuszczalny, o ile jego wyłącznym celem jest kształcenie w dziedzinie sztuk teatralnych i w zakresie niezbędnym do zrealizowania należycie zakomunikowanego zadania dydaktycznego.

4. Bez względu na wspomniany wyżej szczególny charakter Studia i stosowane w nim metody nauczania, każda Osoba Studiująca i Osoba Zatrudniona w STA ma bezwzględne prawo do bycia traktowanym z szacunkiem oraz do poszanowania swojej godności, wolności sumienia, nietykalności cielesnej, intymności, prywatności i poczucia bezpieczeństwa.

5. W Studiu Aktorskim STA nie akceptuje się przypadków nierównego traktowania z uwagi na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, język, światopogląd, religię lub wyznanie, przekonania polityczne, narodowość, pochodzenie etniczne, wiek, cechy genetyczne, niepełnosprawność, status ekonomiczny czy przynależność do określonych grup społecznych.

6. Nikt nie może być w porównywalnej sytuacji traktowany mniej korzystnie (w sposób bezpośredni lub pośredni) ze względu na którąkolwiek z cech, o których mowa w pkt. 5. Takie różnicowanie stanowi przejaw zakazanej dyskryminacji.

7. Niedopuszczalne są zachowania będące przejawem mobbingu, czyli wszelkie niepożądane zachowania, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności Osoby Studiującej lub Osoby Zatrudnionej w STA i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

8. Niedopuszczalne są zachowania będące przejawem molestowania seksualnego, czyli wszelkie niepożądane zachowania o charakterze seksualnym odnoszące się do płci, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności Osoby Studiującej lub Osoby Zatrudnionej w STA, a w szczególności stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Na takie zachowania mogą się składać działania fizyczne, werbalne lub pozawerbalne. Wszystkie one są niedopuszczalne.

9. Zakazane są zachowania polegające na nękaniu lub zastraszaniu Osoby Studiującej lub Osoby Zatrudnionej w Studiu Aktorskim STA, które wywołują lub obiektywnie mogą wywołać zaniżoną samoocenę i które powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie lub wyeliminowanie ze Społeczności Studia.

10. O ile emocje i cała skala ich ekspresji, jak również sceniczne zachowania nacechowane wulgarnością lub agresją są nieodłącznymi elementami teatru i nauczania o nim, o tyle są one niedopuszczalne w relacjach międzyludzkich w Społeczności Studia STA, choćby dotyczyły procesu nauczania. Dotyczy to w równym stopniu zachowań o charakterze werbalnym, jak i pozawerbalnym.

11. Osoba Studiująca nie może być w żaden sposób zmuszana do udziału w aktywnościach, które naruszałyby jej dobra osobiste, w tym godność, wolność, prywatność, dobre imię, intymność, cześć, które prowadziłyby do obrazy jej uczuć religijnych lub które powodowałyby u niej obiektywnie uzasadnione poczucie dyskomfortu.

12. W relacjach z Osobami Studiującymi Osoby Zatrudnione w Studiu Aktorskim STA nie mogą wykorzystywać ani sugerować lub obiecywać wykorzystywania swojej uprzywilejowanej pozycji w Studiu lub środowisku teatralnym w celu uzyskania wpływu na działania czy postawę Osoby Studiującej.

13. Osoby będące członkami Społeczności STA we wzajemnych kontaktach zobowiązane są kierować się zasadami kultury, szacunku, odpowiedzialności, uczciwości i bezstronności.

14. W sferze płciowości i intymności nie funkcjonuje w STA tzw. dorozumiana zgoda. Jakiekolwiek zachowania o charakterze intymnym lub w jakikolwiek sposób odnoszące się do płci lub seksualności, które mają miejsce bez wyraźnej, swobodnej, świadomej, aktualnej i pełnej zgody osoby, której dotyczą, są uważane za niedopuszczalne. W szczególności, o swobodnej zgodzie nie może być mowy w przypadku, gdy choćby w najmniejszym stopniu została ona uzyskana na skutek wykorzystania, obietnicy lub groźby wykorzystania lub choćby uzasadnionej obawy wykorzystania stosunku zależności lub podległości.

15. Każda Osoba Studiująca w STA ma prawo do swobodnej ekspresji własnej osobowości przejawiającej się, m.in. w wyglądzie, ubiorze czy zachowaniu. W sytuacjach, które nie wiążą się bezpośrednio z procesem nauczania lub pracy nad rolą, przejawy owej ekspresji nie mogą być w żaden sposób ograniczane, o ile nie naruszają one powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego.

16. Za naganne i niedopuszczalne uznaje się spożywanie alkoholu i zażywanie narkotyków na terenie Studia, jak również pobyt w STA pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających. Alkohol może być spożywany wyłącznie podczas imprez okolicznościowych w tym premiery i bankiety po wcześniejszej zgodzie i wiedzy organizatora.

17. Nocleg lub przebywanie w Studiu poza godzinami zajęć musi być uzgodnione z organizatorem STA.

18. Studenci i Studentki STA są świadomi specyfiki procesu artystycznego w jakim uczestniczą na własną odpowiedzialność. Akceptują metodologię uczenia praktykowaną w STA.

19. Wykładowcy i Wykładowczynie STA indywidualnie ponoszą moralną i artystyczną odpowiedzialność za autorskie metody pedagogiki artystycznej, którymi pracują.

20. Organizatorzy STA mają prawo ingerować w proces dydaktyczny tylko na etapie projektowania programu nauczania czyli wyznaczania celów strategicznych, kształtowania zakresu zajęć i wyboru wykładowców pod kątem zamierzonych efektów. Brak efektów dydaktycznych poszczególnych zajęć lub zmiana kierunku programu może być powodem do rozwiązania umowy z wykładowcą po odpowiednim uprzedzeniu. Powyższą decyzję podejmuje Prezes STA z Zarządem Stowarzyszenia the Art.

21. Do zadań organizatora należy zapewnienie komfortowych warunków pracy artystycznej oraz projektowanie procesu dydaktyczno-artystycznego o najwyższych standardach edukacyjnych zdolnych do realizacji celów pedagogiki artystycznej.

22. Do zadań studentów i studentek STA należą:
• regularne wpłaty deklarowane w umowie. Zobowiązanie wpłat warunkuje sprawne funkcjonowanie STA – które jest Stowarzyszeniem realizującym zadania edukacyjne, a nie firmą o działalności gospodarczej. Wkład finansowy ZAMAWIAJĄCYCH usługę – w tym wypadku STUDENTÓW- warunkuje istnienie STA. W przypadku uchylania się od wpłat, student zostaje zawieszony w swoich prawach aż do odwołania lub zajęcia dla wszystkich studentów zostają zawieszone do momentu przywrócenia zdolności organizowania zajęć przez Organizatora.
• regularne uczestnictwo w zajęciach. Zajęcia realizowane w STA mają charakter artystyczny przez co wymuszają konsekwentną, zdyscyplinowaną obecność podporządkowaną regule pracy zespołowej. W sytuacji permanentnej absencji studenta, zostaje on usunięty z zajęć. Decyzja podyktowaną jest nadrzędną wartością czyli dobrem pracy zespołu.
• utrzymywanie porządku na terenie STA. Czystość i dbałość o atmosferę miejsca jest elementem etyki teatru, a nie tylko wymaganiami higieny i obyczajem warunkującym stosunki społeczne we przestrzeni publicznej. Nieprzestrzeganie tej zasady może być podstawą do usunięcia uczestnika ze wspólnoty STA.
Do zadań wykładowców i wykładowczyń należą:
• jasne i precyzyjne określenie celów wybranych przez nich metod dydaktycznych oraz
postawienie zadań edukacyjnych do realizacji w ciągu procesu twórczego.
• przeprowadzenie zakładanego programu.
• efektywnej pracy na rzecz pedagogiki teatru w STA.

W trosce o dobro całej Spółczesności Studia Aktorskiego STA, każda Osoba Studiująca i Osoba Zatrudniona powinna reagować na działania, które są zakazane zgodnie z niniejszym regulaminem, bez względu na to, czy jest ona ofiarą takich działań, czy jedynie ma o nich wiedzę. W szczególności, taka osoba powinna zgłosić sprawę do właściwych organów Stowarzyszenia The Art, które jest organizatorem Studia STA, w szczególności psychologa STA. Reakcja Osoby Studiującej lub Osoby Zatrudnionej w STA na takie działania nie może powodować wobec niej negatywnych konsekwencji.

Każda Osoba Studiująca i Osoba Zatrudniona w STA, która uważa, że była ofiarą działań zakazanych zgodnie z niniejszym regulaminem, może liczyć na pomoc ze strony Stowarzyszenia The Art, co najmniej poprzez rzetelne zbadanie i wyjaśnienie okoliczności danej sprawy w zakresie i w sposób odpowiadający tym okolicznościom (ewentualne dalsze kroki zależą od wyników takiego badania).

Regulamin STA

Statut Stowarzyszenia the Art